Thông Báo về việc mời cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động bổ sung năm 2018 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020

Thực hiện Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 585) và Quyết định số 326/QĐ-585 ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình 585 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018 của Chương trình 585, Ban Quản lý Chương trình 585 kính mời các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện bổ sung các hoạt động của Chương trình trong năm 2018, cụ thể như sau:

I. Các hoạt động bổ sung năm 2018 thuộc Chương trình 585 mời cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện
1. Hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
2. Hoạt động tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu các chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế.
3. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.
(Nội dung, yêu cầu chi tiết nêu tại 03 Đề cương thông báo đối với từng hoạt động cụ thể được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp - www.moj.gov.vn).
 
 
 
II. Lựa chọn cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động bổ sung của Chương trình trong năm 2018
1. Căn cứ lựa chọn
- Việc lựa chọn cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động bổ sung của Chương trình và các vấn đề liên quan (thủ tục, hồ sơ, điều kiện tham gia, trình tự đăng ký...) được quy định cụ thể tại Quyết định số 1425/QĐ - BQL ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ban Quản lý Chương trình 585 ban hành Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 585, các văn bản pháp luật có liên quan và các quy định chi tiết nêu tại Đề cương thông báo 03 hoạt động của Chương trình 585 năm 2018.
- Đối với các đơn vị đã từng tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình 585 trước năm 2018, ngoài quy định nêu trên, Ban Quản lý Chương trình 585 còn căn cứ vào kết quả thực hiện, quá trình tuân thủ các quy định của hợp đồng, công tác phối hợp và chất lượng thực hiện các hoạt động trong những tháng đầu năm 2018 để đánh giá, xem xét việc lựa chọn, xét duyệt.
2. Thời hạn lựa chọn
Trong tháng 10 năm 2018
III. Yêu cầu hồ sơ đăng ký và thời hạn đăng ký tham gia thực hiện hoạt động bổ sung của Chương trình 585
1. Hồ sơ đăng ký gồm:
- Công văn đăng ký tham gia thực hiện hoạt động bổ sung của Chương trình 585 năm 2018 (nêu rõ tên các hoạt động đăng ký);
- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức;
- Đề án đăng ký tham gia hoạt động theo mẫu nêu tại Quyết định số 1425/QĐ - BQL ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ban Quản lý Chương trình 585 ban hành Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 585 đính kèm (Mỗi hoạt động lập 01 đề án riêng, nêu rõ tên hoạt động cụ thể, tên chuyên đề, nội dung chi tiết, dự kiến chuyên gia, thời gian dự kiến tổ chức, dự toán kinh phí đề xuất...).
- Các tài liệu nêu trên có chữ ký của thủ trưởng cơ quan, tổ chức và đóng dấu của cơ quan, tổ chức.
- Số lượng hồ sơ: 01 bản gốc và 03 bản photo đầy đủ.
2. Thời hạn nộp hồ sơ
Hồ sơ đăng ký tham gia hoạt động gửi về địa chỉ: Văn phòng Chương trình 585, Phòng 106, nhà N4, Trụ sở Bộ Tư pháp số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước  16 giờ  ngày  25  tháng 10  năm 2018. Hồ sơ gửi qua đường Công văn sẽ tính theo dấu bưu điện. Ban Quản lý Chương trình 585 không nhận hồ sơ qua email, fax.
IV. Danh mục các tài liệu kèm theo thông báo
1. Các đề cương, kế hoạch
1.1. Đề cương số 01. Hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
1.2. Đề cương số 02. Hoạt động tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu các chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế.
1.3. Đề cương số 03. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.
2. Các văn bản tham khảo
2.1. Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014;
2.2. Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014;
2.3. Quyết định số 2746/QĐ-BTP ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế về quản lý, thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014;
2.4. Quyết định số 1425/QĐ - BQL ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ban Quản lý Chương trình 585 ban hành Quy trình lựa chọn và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình 585;
2.5. Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
2.6. Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020;
2.7. Quyết định số 326/QĐ-585 ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình 585 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018 của Chương trình 585
Chi tiết xin liên hệ: Tổ Thư ký Chương trình 585, Phòng 106, nhà N4, Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739640./.

Trần Thanh Tùng


Các tin khác