Các điều ước, hiệp ước quốc tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ký Lĩnh vực
Thoả ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp Thoả ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (ngày 06.11.1925) - Văn kiện Lahay (ngày 28.11.1960) 01/01/1986 Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế Nhãn hiệu hàng hoá Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế Nhãn hiệu hàng hoá (Madrid Agreement Concerning the International Registraion of Marks) 02/10/1979 Nhãn hiệu hàng hóa
Hiệp định TRIPS Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (AGREEMENT ON TRADE – RELATED ASPECTS OF IPR – TRIPS) 15/04/1994 Sở hữu trí tuệ
Kiểm tra hệ thống Kiểm tra hệ thốngKiểm tra hệ thốngKiểm tra hệ thống 19/09/2016 Đầu tư
Công ước Paris về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp Công ước Paris về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp (Paris Convention for the Protection of Industrial Property – Paris Convention) 28/09/1979 Bảo hộ sở hữu công nghiệp