Tin hoạt động

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn về thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, tài chính và các thông tin, chính sách hỗ trợ khi đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 ( gọi tắt là Chương trình 585) được sự đồng ý của Ban quản lý Chương trình. Ngày 17/7/2019 Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực , Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận và các Sở ngành có liên quan tổ chức “ Hội nghị đối thoại giải đáp những vướng mắc trong thực hiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về lĩnh vực tín dụng, ngân hàng cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585), trên cơ sở Quyết định lựa chọn đơn vị tham gia thực hiện hoạt động năm 2019 của Chương trình 585, Trung Tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chủ đề "pháp luật về lĩnh vực tín dụng, ngân hàng" trên địa bàn tỉnh Thừa - Thiên Huế.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DUY TRÌ MẠNG LƯỚI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585), thực Hiện hợp đồng giao việc giữa Ban quản lý chương trình 585 và Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực về việc tổ chức hoạt động duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả của công tác tổ chức, Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xin báo cáo kết quả công tác tổ chức hoạt động duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THAM GIA THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020

Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 ban hành Quyết định số 1107/QĐ-585 ngày 14 tháng 5 năm 2019 phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2019 của Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019

Ngày 15/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 với mục đích nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên toàn quốc trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi được Chính phủ ban hành để thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ); đảm bảo hiệu quả trong thực hiện các hoạt động, kết hợp phát huy nguồn lực của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 585).