Tin hoạt động

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 08/10/2019 Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tăng cường năng lực và hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Lớp bồi dưỡng được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình 585.

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT, CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình 585, ngày 30/9/2019, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật (Trung tâm) Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện) tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho cán bộ thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 tại tỉnh Tiền Giang.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-585 ngày 01/7/2019 của Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Bộ Tư pháp về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tham gia thực hiện hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, ngày 21/9/2019 vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 với chuyên đề: "Triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định; Những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp; những quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp"

THÔNG BÁO Về việc ban hành Mẫu phiếu khảo sát Tổng kết 10 năm (2010-2020)

Ngày 10/10/2019 vừa qua, Ban Quản lý Chương trình 585 đã ban hành phiếu khảo sát Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) và đề xuất xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

THÔNG BÁO Về việc mời cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động bổ sung năm 2019 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020

Thực hiện Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 585) và Quyết định số 79/QĐ-585 ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 585 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2019 của Chương trình 585, Ban Quản lý Chương trình 585 kính mời các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện bổ sung các hoạt động của Chương trình trong năm 2019

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585 THÔNG BÁO TỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585

Ngày 27/8/2019 vừa qua, Ban Quản lý Chương trình 585 đã ký Công văn số 3289/BTP-585 về việc thông báo tới các cơ quan, tổ chức về tiến độ thực hiện các hợp đồng giao việc đã ký với Ban Quản lý Chương trình 585.