Tin hoạt động

SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ cùa Chương trình 585, ngày 29/8/2019 vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã tổ chức 01 tọa đàm nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

VỤ PHÁP CHẾ BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP VỀ PHÁP LUẬT VĂN HÓA, DU LỊCH TẠI TỈNH NGHỆ AN

Trên cơ sở hỗ trợ kinh phí của Chương trình 585, ngày 27/8/2019 vừa qua, Vụ pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp bồi dưỡng về thực hiện tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về pháp luật văn hóa tổ chức tại tỉnh Nghệ An.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH NAM ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT MỚI VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Ngày 27/8/2019 vừa qua, Sở Tư pháp Nam Định về tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lãnh đạo, cán bộ pháp chế doanh nghiệp chuyên đề “Kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và pháp luật về các chính sách, chế độ mới của Luật An toàn, vệ sinh thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành”. Lớp bồi dưỡng được sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình 585.

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585 THÔNG BÁO TỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585

Ngày 27/8/2019 vừa qua, Ban Quản lý Chương trình 585 đã ký Công văn số 3289/BTP-585 về việc thông báo tới các cơ quan, tổ chức về tiến độ thực hiện các hợp đồng giao việc đã ký với Ban Quản lý Chương trình 585.

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585 BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ 10 NĂM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020

Ngày 20/8/2019 vừa qua, Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2015 đã ký Quyết định ban hành kế hoạch hảo sát đánh giá 10 năm triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn sau năm 2020. Theo đó, Kế hoạch gồm các nội dung cụ thể như sáu:

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585), trong 02 ngày là ngày 26-27/7/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Chương trình 585 phối hợp với Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) tổ chức 02 Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp với các chủ đề: lấy ý kiến đánh giá về những vướng mắc, bất cập của pháp luật về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; các giải pháp nâng cao chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng và chỉ số phá sản doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực thi pháp luật. TS. Nguyễn Thanh Tú – Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình 585 chủ trì 02 Hội nghị này.