QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP Ngày 20/3/2018, Ban Quản lý Chương trình 585 ra Quyết định số 463/QĐ-585 về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để quản lý vận hành Trang thông tin. Thành viên Ban Biên tập gồm có: Ông Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến và giáo dục pháp luật, Thành viên Ban Quản lý Chương trình 585 - Trưởng ban; Ông Trần Minh Sơn, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký Chương trình 585 - Phó Trưởng ban; Bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế - Thành viên; Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ pháp luật dân sự - kinh tế - Thành viên; Ông Trần Thanh Tùng, Văn phòng Chương trình 585, Thành viên.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Biên tập, ngày 23/7/2018, Ban Quản lý Chương trình 585 đã ký ban hành Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm bảo đảm hoạt động của Trang thông tin điện tử cũng như chất lượng, nội dung tin bài. Trong đó có một số nội dung chính như sau:
Quản lý Trang thông tin điện tử
1. Ban biên tập trang thông tin là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban quản lý Chương trình 585 về các mặt hoạt động của Trang thông tin điện tử bao gồm các nội dung:
a) Văn bản: Văn bản pháp luật (các Thông tư, Nghị định, Luật, Bộ luật...), Điều ước, Hiệp ước quốc tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Tư vấn pháp luật: Tư vấn pháp luật, hỏi đáp pháp luật cho doanh nghiệp về các lĩnh vực pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
c) Tin tức hoạt động: Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ, ngành, địa phương; Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành;
d) Phổ biến pháp luật kinh doanh: Đăng tải lịch phát sóng, nội dung Chương trình “Kinh doanh và pháp luật” được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam và các nội dung khác liên quan đến phổ biến pháp luật kinh doanh, các chính sách mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
e) Diễn đàn: Để trao đổi ý tưởng, kiến thức, kinh nghiệm, của các doanh nhân, luật sư và các nhà quản lý.
2. Ban biên tập Trang thông tin điện tử có nhiệm vụ:
a) Xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động Trang thông tin điện tử;
b) Tổ chức cập nhật, tổng hợp tin bài, khai tác thông tin từ các nguồn thông tin từ các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, duyệt nội dung thông tin, tính chính xác, hình thức trình bày và tính thẩm mỹ của tin bài để đăng tải lên Trang thông tin điện tử;
c) Đảm bảo nguồn thông tin được cập nhật thường xuyên, kịp thời, chính xác và đảm bảo tính bảo mật.
3. Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên Ban Biên tập
a) Trưởng Ban biên tập
- Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của Ban biên tập và các nội dung tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử.
- Phân công, bố trí nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Biên tập.
- Duyệt đăng các tin bài, hình ảnh, dữ liệu, tác phẩm đã được các thành viên Ban biên tập kiểm duyệt, biên tập.
- Chỉ đạo xây dựng đội ngũ cộng tác viên cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử.
- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban biên tập.
b) Phó trưởng Ban biên tập:
- Tham gia điều hành hoạt động chung của Ban Biên tập theo sự phân công của Trưởng ban, thay mặt Trưởng Ban Biên tập điều hành các hoạt động của Ban Biên tập và Trang thông tin điện tử khi được ủy quyền.
- Giúp Trưởng Ban Biên tập kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trang thông tin.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Biên tập phân công.
c) Các thành viên thường trực được giao thực hiện nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm biên tập, cập nhật các tin bài, hình ảnh, dữ liệu thuộc lĩnh vực được phân công trình Trưởng Ban Biên tập duyệt và thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử,
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban biên tập hoặc Phó trưởng Ban biên tập phân công.
Quy trình cung cấp, cập nhật thông tin  trên Trang thông tin điện tử
Quy trình cập nhật thông tin gồm  04 bước sau đây:
1. Bước 1: Thu thập thông tin
- Thành viên Ban Biên tập có trách nhiệm thu thập thông tin từ các hoạt động của Chương trình, của Bộ Tư pháp, Bộ ngành khác, báo, tạp chí,..  về pháp luật, chính sách, phân tích, nghiên cứu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Ban Biên tập đặt bài viết theo chủ đề, nội dung phù hợp với mục tiêu của Chương trình, các vấn đề thời sự mà doanh nghiệp đang quan tâm, tìm hiểu (theo mẫu phiếu đặt bài kèm theo Quy chế này.)
2. Bước 2: Biên tập thông tin
 Thành viên Ban biên tập có trách nhiệm rà soát nội dung, chỉnh sửa lỗi kỹ thuật trước khi trình Trưởng Ban biên tập hoặc Phó Trưởng ban Ban biên tập (trong trường hợp được giao) phê duyệt (theo mẫu phiếu biên tập thông tin kèm theo Quy chế này).
3. Bước 3: Duyệt nội dung thông tin
- Trưởng Ban Biên tập hoặc Phó Trưởng Ban biên tập duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung (nếu có) trực tiếp trên Phiếu biên tập tin bài; nếu thấy tin bài có nội dung chưa đạt yêu cầu thì loại bỏ hoặc chuyển trả lại cho Biên tập viên để chỉnh sửa lại nội dung (quay lại thực hiện từ bước 2 - Biên tập thông tin).
- Nếu nội dung tin bài đã đúng quy định thì Trưởng Ban biên tập hoặc Phó Trưởng ban Ban biên tập ký duyệt cho đăng.
- Trưởng Ban Biên tập hoặc Phó Trưởng ban Ban biên tập chấm hệ số nhuận bút tin bài theo Quyết định số 1991/QĐ-BTP ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử.
4. Bước 4: Đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
  Sau khi tin bài đã được duyệt, Thành viên Ban biên tập thực hiện đăng tải bài viết đó lên Trang thông tin điện tử theo đúng chuyên mục quy định.
Quy trình thanh quyết toán nhuận bút, thù lao trên Trang thông tin điện tử
  Việc thanh quyết toán nhuận bút bài viết và thù lao của Ban biên tập được thực hiện định kỳ hàng tháng hoặc hàng Quý tùy thuộc vào số lượng bài viết và thực hiện theo Quyết định số 1991/QĐ-BTP ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử. Hệ số nhuận bút do Trưởng Ban biên tập hoặc Phó trưởng Ban biên tập phê duyệt tại Khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.
Nội dung các tin bài cập nhật trên Trang thông tin điện tử
1. Ban Biên tập có trách nhiệm bảo đảm khai thác, tiếp nhận đầy đủ các loại thông tin, xử lý, cập nhật kịp thời các thông tin, dữ liệu thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, dữ liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.
2. Ban Biên tập là đầu mối tiếp nhận thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức để tổng hợp, biên tập và cập nhật theo quy định.
3. Hàng năm năm Ban biên tập tổng hợp tình hình viết tin, bài, các ý kiến phản ánh đóng góp để báo cáo Lãnh đạo Ban Quản lý Chương trình.
4. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất xây dựng kế hoạch, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ hoạt động của Trang thông tin điện tử.
5. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin quản lý cơ sở hạ tầng, đảm bảo về kỹ thuật để vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên của Trang thông tin.
Khen thường và xử lý vi phạm
1. Tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân thực hiện tổt nhiệm vụ cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử sẽ được Ban Quản lý Chương trình 585 xem xét, khen thưởng hàng năm theo quy định.
2. Tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân có hành vi vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Toàn văn Quyết định thành lập Ban Biên tập và Quy chế hoạt động của Trang thông tin được đính kém dưới bài viết này./.

Trần Thanh Tùng


Các tin khác