THÔNG BÁO Về việc ban hành Mẫu phiếu khảo sát Tổng kết 10 năm (2010-2020)

THÔNG BÁO Về việc ban hành Mẫu phiếu khảo sát Tổng kết 10 năm (2010-2020) Ngày 10/10/2019 vừa qua, Ban Quản lý Chương trình 585 đã ban hành phiếu khảo sát Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) và đề xuất xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

Để giúp Bộ Tư pháp đánh giá kết quả 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) và đề xuất xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ban Quản lý Chương trình 585 đã xây dưng và ban hành phiếu khảo sát Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) và đề xuất xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

Đề nghị Ông/Bà vui lòng dành thời gian trả lời những câu hỏi dưới đây. Các thông tin mà Ông/Bà cung cấp chỉ dùng cho mục đích khảo sát, được bảo mật và chỉ những thành viên nghiên cứu mới được quyền tiếp cận. Các thông tin này sẽ được mã hóa và được phân tích, báo cáo theo cách để chúng không thể được kết nối tới bất cứ cá nhân nào.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!
Truy cập đường dẫn để tham giá lấy ý kiến Phiếu khảo sát tại đây: 
https://forms.gle/2huwdahAmsZBbP5SA

Nguyễn Minh Hoàng


Các tin khác