DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THAM GIA THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020

Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 ban hành Quyết định số 1107/QĐ-585 ngày 14 tháng 5 năm 2019 phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2019 của Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.

Theo Quyết định số 1107/QĐ-585 ngày 14/5/2019, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585) phê duyệt danh sách các cơ quan tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2019 của Chương trình 585, cụ thể như sau:
(i) Hoạt động tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế giao cho 16 đơn vị thực hiện 27 hội nghị đối thoại.
(ii) Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp giao cho 15 đơn vị thực hiện 19 lớp bồi dưỡng.
(iii) Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp giao cho 11 đơn vị thực hiện 11 lớp bồi dưỡng.
(iv) Hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giao cho 15 đơn vị thực hiện 02 tọa đàm và 13 lớp bồi dưỡng.
(v) Hoạt động xây dựng bản tin, tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giao cho 3 đơn vị thực hiện 6 tài liệu và 2 bản tin.
(vi) Hoạt động mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn giao cho 5 đơn vị thực hiện duy trì mạng lưới tại 29 địa phương.
(Chi tiết xin xem Phụ lục đính kèm Quyết định số 1107/QĐ-585 ngày 14/5/2019 của Ban Quản lý Chương trình 585)

Phạm Hoàng Giang


Các tin khác