HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585), trong 02 ngày là ngày 26-27/7/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Chương trình 585 phối hợp với Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) tổ chức 02 Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp với các chủ đề: lấy ý kiến đánh giá về những vướng mắc, bất cập của pháp luật về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; các giải pháp nâng cao chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng và chỉ số phá sản doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực thi pháp luật. TS. Nguyễn Thanh Tú – Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình 585 chủ trì 02 Hội nghị này.

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THAM GIA THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020

Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 ban hành Quyết định số 1107/QĐ-585 ngày 14 tháng 5 năm 2019 phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2019 của Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019

Ngày 15/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 với mục đích nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên toàn quốc trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi được Chính phủ ban hành để thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ); đảm bảo hiệu quả trong thực hiện các hoạt động, kết hợp phát huy nguồn lực của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 585).

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA CHƯƠNG TRÌNH 585

Sáng ngày 28/12/2018, dưới sự Chủ trì của Thứ trướng Phan Chí Hiếu - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 585, Ban Quản lý Chương trình 585 đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Chương trình 585.