HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế một quốc gia, sức tăng trưởng đậm hay nhạt phụ thuộc vào “sức khỏe” của các doanh nghiệp. Và, “sức khỏe” đó phải bắt nguồn từ trách nhiệm đối với xã hội… Từ thực tế đó, sáng 13/11/2018, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Hội nghị đối thoại “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” do Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-20210 của Bộ Tư pháp tổ chức.

Thông Báo về việc mời cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động bổ sung năm 2018 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020

Thực hiện Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 585) và Quyết định số 326/QĐ-585 ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình 585 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018 của Chương trình 585, Ban Quản lý Chương trình 585 kính mời các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện bổ sung các hoạt động của Chương trình trong năm 2018, cụ thể như sau:

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CHO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020

Nhằm Bổ sung kịp thời cán bộ cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585) do có 02 cán bộ chuyển sang đơn vị khác; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của Chương trình 585 trong năm 2018 và những năm tiếp theo; Đảm bảo các hoạt động của Chương trình được triển khai một cách kịp thời, hiệu quả và đúng tiến độ. Ban Quản lý Chương trình 585thông báo tuyển dụng 02 Cán bộ làm việc tại Văn phòng Chương trình 585. Thực hiện hoạt động bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quản lý và thực hiện cập nhật thông tin trên trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Thực hiện hoạt động chương trình kinh doanh và pháp luật trên Đài truyền hình Việt Nam và thực hiện các nhiệm khác theo phân công của Ban Quản lý Chương trình 585.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 20/3/2018, Ban Quản lý Chương trình 585 ra Quyết định số 463/QĐ-585 về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để quản lý vận hành Trang thông tin. Thành viên Ban Biên tập gồm có: Ông Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến và giáo dục pháp luật, Thành viên Ban Quản lý Chương trình 585 - Trưởng ban; Ông Trần Minh Sơn, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký Chương trình 585 - Phó Trưởng ban; Bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế - Thành viên; Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ pháp luật dân sự - kinh tế - Thành viên; Ông Trần Thanh Tùng, Văn phòng Chương trình 585, Thành viên.

ĐỐI THOẠI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẰM TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI

Thực hiện Kế hoạch năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp (gọi là Chương trình 585), trên cơ sở nhiệm vụ do Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp và Kế hoạch năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc xây dựng Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Chính phủ Quý IV/2018, ngày 06/7/2018 tại TP. Đà Nẵng, Ban Quản lý Chương trình 585 chủ trì phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp và các Sở, ngành liên quan, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp của các địa phương ở Khu vực các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi…. Tổ chức Hội nghị đối thoại “Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”. Chủ trì Hội nghị đối thoại có TS. Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình 585, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp. Chương trình có sự tham dự của đại diện Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Dự án GIG) cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi….và các cơ quan báo, đài tham dự.