Tư tưởng của Bác Hồ về phong cách của người đứng đầu 19/06/2018

Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh thời thường dùng từ “Thủ trưởng” hoặc “Người phụ trách”, trong các văn kiện của Đảng thời gian qua sử dụng khái niệm “Người đứng đầu”.

Tư tưởng của Bác Hồ đối với công tác kiểm tra, giám sát của đảng 13/06/2018

Kế thừa nguyên lý xây dựng Đảng kiểu mới của Lê - nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra cách thức để duy trì sự hoạt động của các tổ chức đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Mỗi cấp ủy phải quy định nhiệm vụ cho mỗi chi bộ, cho mỗi đảng viên. Có như vậy, mỗi người mới có trách nhiệm nhất định”. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ ra, phải đặc biệt công tác kiểm tra: “ Phải chú ý kiểm tra của các tổ chức đảng cấp dưới”.

Thi đua yêu nước: Các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu qua các thời kỳ cách mạng 01/06/2018

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc. Kể từ đó đến nay, đất nước ta đã thực hiện hàng trăm phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, cổ vũ động viên nhân dân cả nước vượt mọi khó khăn, gian khổ, làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác dân vận 02/05/2018

Trên nền tảng tư tưởng, lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Chủ tịch Hồ chí Minh đã chọn lọc tinh hoa văn hóa chính trị của nhân loại về vị trí của nhân dân trong tiến trình phát triển.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 30/03/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” 13/03/2018

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và hoàn thành vào tháng 10 năm 1947. Đây là thời điểm mà tình hình đất nước ta và công tác xây dựng Đảng đặt ra những yêu cầu mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z, đây là tác phẩm làm “cẩm nang” cho tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng.

Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác giáo dục lý luận chính trị 19/09/2017

Đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và cách mạng Việt Nam, Người đã dành nhiều thời gian cho công tác giáo dục lý luận chính trị, để không ngừng nâng cao trình độ lý luận và nhận thức chính trị đối với cán bộ, đảng viên.