Chủ Tịch Hồ Chí Minh đối với công tác đối ngoại nhân dân 23/12/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống các quan điểm toàn diện, bao hàm nội dung rất rộng, liên quan đến toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong đó, tư tưởng đối ngoại là một bộ phận quan trọng về chiến lược, sách lược cách mạng trong các vấn đề quốc tế, không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại to lớn.

Học tập và làm theo phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, đơn vị 11/03/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta và của nhân loại. Người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng vĩ đại, trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn với quá trình phát triển của dân tộc ta. Đây là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận, trong hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng.

Người đảng viên trẻ nhiệt huyết, sáng tạo 10/03/2021

Nhiệt huyết, bền bỉ, sáng tạo là những dấu ấn với những ai đã từng làm việc với đồng chí Nông Thu Trang, một đảng viên trẻ của Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp.

Bác Hồ và việc tự học 01/03/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc tự học và học tập suốt đời là luận điểm cực kỳ quan trọng. Bác Hồ coi tự học có vai trò hết sức quan trọng, có vị trí quyết định tạo nên trí tuệ.

Bác Hồ đối với việc tự học ngoại ngữ 23/02/2021

Từ thời niên thiếu Bác Hồ - vị Cha già dân tộc đã tìm cách học ngoại ngữ trong điều kiện cực kỳ khó khăn, đặc biết là vấn đề tự học của Người.

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác lý luận chính trị, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 08/11/2019

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 105-HD/BTGTW hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác lý luận chính trị, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong năm 2020, cụ thể như sau: