Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” , giá trị lý luận sâu sắc, ý nghĩa thực tiễn sinh động

22/10/2019
Cả cuộc đời hoạt động cách mạng gian lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đạo đức cách mạng luôn luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là gốc rễ trong mối quan hệ mật thiết tài năng của mỗi cán bộ, đảng viên, để tạo nên một nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều bài viết, bài nói chuyện, đặc biệt là thông qua hành động cụ thể của Người để khẳng định vị trí, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên. Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là một trong những tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhằm thực hiện mục đích nêu trên.


Tác phẩm đã bao quát những luận điểm lớn, có ý nghĩa cốt lõi của Người về đạo đức cách mạng.
Điều đầu tiên, luận điểm cho rằng, đạo đức cách mạng làm nên sức mạnh của Đảng và là một nhân tố quan trọng bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức cách mạng chẳng những là phẩm chất không thể thiếu của người cách mạng, mà còn là gốc rễ, là nền tảng của người cách mạng, như quy luật muôn thuở của tự nhiên, là muốn tồn tại và phát triển, sông phải có nguồn, cây phải có gốc. Đạo đức cách mạng còn giúp người cách mạng vững vàng trong khó khăn, gian khổ, vượt qua thử thách. Bởi lẽ, làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề và gian nan, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài và gian khổ, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, qua 39 năm đấu trang oanh liệt, Đảng ta đã được nhân dân ta tin tưởng ở năng lực lãnh đạo sáng suốt và đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Có được điều này là do “rất nhiều cán bộ, đảng viên tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau”. Đó là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng” và “nhân dân ta, Đảng ta rất tự hào có những con người xứng đáng như thế”.
Đây cũng là một luận điểm xác định chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch nguy hiểm của đạo đức cách mạng, là căn nguyên chính của nhiều căn bệnh, cũng như khuyết điểm, sai lầm khác và việc tu dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng phải gắn bó mật thiết với cuộc đấu trang chống chủ nghĩa cá nhân, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, sinh ra các bệnh nguy hiểm như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi…chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch nguy hiểm ở trong con người, là một loại giặc “nội xâm” là đồng minh của giặc ngoại xâm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra, trong đảng vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên đạo đức phẩm chất thấp kém. Nững người này mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Chủ nghĩa cá nhân thực sự là kẻ địch nguy hiểm của đạo đức cách mạng, cũng là một trở ngại lớn, cho sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Do đó, người cách mạng phải cương quyết tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân.
Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng, đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân không phải là dày xéo lên lợi ích cá nhân. Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia đình mình. Nếu lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích của tập thể thì không phải là xấu.
Nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết và thường xuyên của công tác xây dựng đảng, cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Người nhắc nhở, một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Nên người cách mạng phải không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phải coi đó là việc làm thường xuyên, giống như rửa mặt sạch sẽ hàng ngày.
Đối với tổ chức Đảng, trước tiên là cơ quan có trách nhiệm về công tác xây dựng đảng và cấp ủy các cấp, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, yêu cầu phải ra sức tăng cường giáo dục toàn đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Phải thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong đảng. Đặc biệt là phải hoan nghênh, khuyến khích quần chúng nhân dân, thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Phải giữ nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, kỷ luật của đảng phải nghiêm minh.
Về cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ vị trí chủ chốt, phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Phải bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, tính tổ chức. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, gần giũ quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta đã rất coi trọng công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng năm 1991, đã chỉ ra 4 nguy cơ, trong đó có nguy cơ tệ quan liêu, tham nhũng. Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đến nayVăn kiện của Đảng đều nhắc đến các nguy cơ này. Đặc biệt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định mức độ nghiêm trọng của tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đảng đã nhân mạnh nội dung trong công tác xây dựng đảng là xây dựng đảng về đạo đức. Tại Hội nghị lần thứ 4 (khóa XII) của Đảng đã xác định rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và phòng chống. Nhưng thật đáng tiếc, trong thời gian qua, một bộ phận cán bộ, đảng viên do thiếu rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thoái hóa, biến chất, tham nhũng…theo số liệu tại phiên họp thứ 16 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 26/7/2019 tại Hà Nội thì, tổng cộng có hơn 100 tổ chức đảng và xấp xỉ 8.000 đảng viên vi phạm kỷ luật trong nửa đầu năm 2019, trong đó có 256 đảng viên bị kỷ luật do liên quan đến tham nhũng, kỷ luật 01 tổ chức đảng, 13 đảng viên cả đương chức lẫn nghỉ hưu thuộc diên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, xử lý kỷ luật và xử lý hình sự 70 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, diển hình như kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng vị Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ …Đây là bài học cho các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong việc học tạp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
Tác phẩm còn chỉ rõ, cách thức, biện pháp để nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đối với hai đối tượng đó là, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Đối với tổ chức Đảng, tác phẩm yêu cầu phải ra sức làm tốt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phải thực hành nghiêm chỉnh tự phe bình và phê bình trong Đảng, phải tiếp thu với tinh thần cầu thị ý kiến góp ý, phê bình của quần chúng, nhân dân lao động với Đảng, phải giữ nghiêm kỷ luật, thực thi nghiêm chỉnh công tác kiểm tra Đảng. Đối với Mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức giác ngộ sâu sắc về sự nghiệp cách mạng, về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lên trên hết, trước hết lợi ích của cách mạng, lợi ích của Đảng. Phải tự mình tu dưỡng, rèn luyện không ngừng, có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với quần chúng  nhân dân, thực hành dân chủ, không ngừng học tập để nâng cao trình độ lý luận và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Quán triệt sâu sắc tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, đặc biệt là Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề xác định rõ các giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có nội dung, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chống chủ nghĩa cá nhân, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tác phẩm thực sự là kim chỉ nam về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời đại 4.0, có ý nghiã sâu sắc về lý luận, sinh động trong tực tiễncách mạng nước ta hiện hiện nay, nhất là trong cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”.
 
                                                                   Nguyễn Quốc Huy
                                                             Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
                                                                 Cơ quan Bộ Tư pháp