Khánh Hòa: Học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10/04/2023
Khánh Hòa: Học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 08/4/2023, Chi bộ, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa”. Tham dự Hội nghị có hơn 100 luật sư và người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh.
Tại Hội nghị, ông Hồ Xuân Đức - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đã phổ biến chuyên đề 2023, trong đó có 02 nội dung chính gồm: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; (2) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Khánh Hòa gắn với khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Thông qua Hội nghị nhằm giúp luật sư và người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, từ đó, phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong hoạt động hành nghề, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị.
 
Đặng Hữu