Đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh 15/10/2018

Dân tộc Việt Nam đã đi qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước, chiến thắng nhiều đế quốc, thực dân xâm lược. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc hành trình dài, gian khổ, đau thương và anh dũng chống thực dân, đế quốc của một dân tộc nhỏ bé, bất khuất, kiên cường. Chiến thắng này là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, mà một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định là Đảng ta đã xây dựng và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đấu tranh chống tham nhũng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 12/10/2018

Sinh thời Bác Hồ đã chỉ rõ : “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng” và biện pháp quan trọng hàng đầu để đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí chính là giáo dục tư tưởng cho quần chúng. Người nói: “làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng trăm, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”.

Tư tưởng của Bác Hồ về phong cách của người đứng đầu 19/06/2018

Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh thời thường dùng từ “Thủ trưởng” hoặc “Người phụ trách”, trong các văn kiện của Đảng thời gian qua sử dụng khái niệm “Người đứng đầu”.

Tư tưởng của Bác Hồ đối với công tác kiểm tra, giám sát của đảng 13/06/2018

Kế thừa nguyên lý xây dựng Đảng kiểu mới của Lê - nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra cách thức để duy trì sự hoạt động của các tổ chức đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Mỗi cấp ủy phải quy định nhiệm vụ cho mỗi chi bộ, cho mỗi đảng viên. Có như vậy, mỗi người mới có trách nhiệm nhất định”. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ ra, phải đặc biệt công tác kiểm tra: “ Phải chú ý kiểm tra của các tổ chức đảng cấp dưới”.

Thi đua yêu nước: Các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu qua các thời kỳ cách mạng 01/06/2018

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc. Kể từ đó đến nay, đất nước ta đã thực hiện hàng trăm phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, cổ vũ động viên nhân dân cả nước vượt mọi khó khăn, gian khổ, làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác dân vận 02/05/2018

Trên nền tảng tư tưởng, lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Chủ tịch Hồ chí Minh đã chọn lọc tinh hoa văn hóa chính trị của nhân loại về vị trí của nhân dân trong tiến trình phát triển.