Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề hướng tới Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

22/05/2017
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch công tác năm 2017 của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, nhân dịp Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 18/5/2017 Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị”.
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Chi bộ đã giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó nhấn mạnh một số nội dung như quan niệm của Người trong phòng, chống những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, những nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; tự phê bình và phê bình; những biểu hiện duy ý chí, bảo thủ, tham vọng chức quyền, kén chọn chức danh, vị trí công tác; bệnh cá nhân chủ nghĩa…
Có 4 chuyên đề được trình bày tại buổi sinh hoạt gắn với kết quả học tập và làm theo tấm gương của Bác trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công tác chuyên môn của Vụ Tổ chức cán bộ như công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức... Quán triệt và nhận thức rõ được trách nhiệm, quyền hạn của mình trong thực thi nhiệm vụ, các Đảng viên trong chi bộ và quần chúng của Vụ đã cùng nhau thảo luận, liên hệ, đánh giá những chuyển biến, kết quả đạt được cũng như những khuyết điểm tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác của từng cá nhân, tập thể; trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất để thực hiện có hiệu quả hơn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh tất cả cán bộ, đảng viên chi bộ đã bám sát nội dung, mục đích và xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của buổi sinh hoạt chuyên đề, điều đó góp phần làm rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ là vận dụng những giá trị cốt lõi, tính nhân văn được kết tinh từ những đặc trưng tiêu biểu Hồ Chí Minh vào công việc của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức, cơ sở đảng. Điều đó, trái hẳn với việc đòi hỏi phải làm theo như kiểu rập khuôn máy móc; càng không phải là cách học hình thức, qua loa, mà là đòi hỏi sự gương mẫu rất cao độ, rất trách nhiệm và cầu thị của mỗi cán bộ, đảng viên; trở thành yêu cầu cấp thiết trong đời sống chính trị - xã hội hiện nay của Đảng ta và nhân dân ta. Buổi sinh hoạt giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên có dịp nhìn nhận, đánh giá lại và hoàn thiện bản thân về nhân cách, trí tuệ, đạo đức, năng lực, trung thực và trách nhiệm trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đề ra những giải pháp thiết thực, gắn với nhiệm vụ, chức trách, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.