Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

23/11/2016
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh vừa ký ban hành Kế hoạch về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Theo Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản liên quan, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và trong đời sống xã hội hiện nay.
Mục tiêu kế hoạch hướng tới nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Kế hoạch bao gồm các nội dung chính sau:
1- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
2- Xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.
3- Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4- Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành rà soát, bổ sung các quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, tham mưu, theo dõi, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; hướng dẫn các hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Hải Dương