Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 46
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001074 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Công chứng

2.001069 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Công chứng

2.001048 Công chứng di chúc Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Công chứng

2.001039 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Công chứng

2.000831 Công chứng văn bản khai nhận di sản Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Công chứng

2.000818 Cấp bản sao văn bản công chứng Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Công chứng

2.000789 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

2.000778 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

2.000775 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

2.000771 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Công chứng

2.000766 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

2.000758 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

2.000743 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

2.000007 Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Công chứng

1.005463 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng