Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 23
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.002387 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Bộ Tư pháp

Bộ Tài chính

Công chứng

2.000789 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

2.000778 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

2.000766 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

2.000758 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

2.000743 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

2.000007 Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Công chứng

1.003118 Thành lập Hội công chứng viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Công chứng

1.001877 Thành lập Văn phòng công chứng Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Công chứng

1.001799 Cấp lại Thẻ công chứng viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.001756 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.001721 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.001688 Hợp nhất Văn phòng công chứng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Công chứng

1.001665 Sáp nhập Văn phòng công chứng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Công chứng

1.001647 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Công chứng