Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 22
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.002055 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002054 Bổ sung hoạt động hoà giải thương mại cho Trung tâm trọng tài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002052 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002051 Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002049 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002048 Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002047 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.001716 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.000532 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.000515 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.000491 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.000445 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.000425 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.000405 Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.000394 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại