Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 52
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001049 Giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam Bộ Tư pháp

Ban thường vụ liên đoàn luật sư việt nam

Luật sư

2.001029 Giải thể Đoàn luật sư Bộ Tư pháp

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Luật sư

2.000885 Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

2.000854 Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

2.000851 Cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

2.000849 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

2.000810 Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, h, i khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.005355 Thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.002955 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Cơ quan thuế

Luật sư

1.002943 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Cơ quan thuế

Luật sư

1.002911 Cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.002697 Gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.002684 Thu hồi Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.002676 Thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.002659 Luật sư Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư