Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 38
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001205 Thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.001020 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Bộ Tư pháp

Giám đốc Sở Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000951 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Luật 54/2010/QH12 Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000822 Cấp giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000819 Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000813 Thu hồi giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000808 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000708 Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000699 Thông báo thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000692 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000686 Công bố danh sách trọng tài viên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000586 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000544 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trọng tài thương mại

1.003385 Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

1.002998 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại