Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 13
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001687 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

2.001680 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

2.000977 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Bộ Tư pháp

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Trợ giúp pháp lý

2.000970 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trợ giúp pháp lý

2.000954 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trợ giúp pháp lý

2.000840 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trợ giúp pháp lý

2.000829 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

2.000596 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trợ giúp pháp lý

2.000592 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

2.000587 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Giám đốc Sở Tư pháp

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Trợ giúp pháp lý

2.000518 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

1.004862 Đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Tư pháp

Chính phủ

Trợ giúp pháp lý

1.001233 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trợ giúp pháp lý