Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 7
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.004852 Đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Tư pháp

Chính phủ

Tư vấn pháp luật

1.000627 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000614 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000588 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000426 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000404 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000390 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật