Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 12
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.000790 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn) Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.004852 Đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Tư pháp

Chính phủ

Tư vấn pháp luật

1.001840 Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.001764 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000627 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000614 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000588 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000460 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000443 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000426 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000404 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000390 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật