Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 9
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.002040 Thủ tục đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam Bộ Tư pháp

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Quốc tịch

2.002039 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quốc tịch

2.002038 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quốc tịch

2.002036 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quốc tịch

2.001895 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao

Sở Tư pháp

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Quốc tịch

1.005141 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Quốc tịch

1.005137 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài Bộ Tư pháp

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Quốc tịch

1.005136 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quốc tịch

1.004757 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Quốc tịch