Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 11
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.000894 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp cấp tỉnh Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Giám định tư pháp

2.000890 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

2.000823 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

2.000568 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Giám định tư pháp

2.000555 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

1.009832 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Bộ Tư pháp

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giám định tư pháp

1.009831 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp Trung ương Bộ Tư pháp

Chính phủ

Giám định tư pháp

1.001216 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh Bộ Tư pháp

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giám định tư pháp

1.001162 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Bộ Tư pháp

Bộ trưởng

Giám định tư pháp

1.001122 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Giám định tư pháp

1.001117 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp