Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 15
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.000894 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Bộ Tư pháp

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bộ trưởng

Giám định tư pháp

2.000890 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

2.000823 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

2.000581 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Bộ Tư pháp

Bộ trưởng

Giám định tư pháp

2.000571 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

2.000568 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

2.000555 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

1.001878 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

1.001344 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

1.001216 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

1.001162 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Bộ Tư pháp

Bộ trưởng

Giám định tư pháp

1.001145 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

1.001135 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

1.001122 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Luật 13/2012/QH13 Bộ Tư pháp

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giám định tư pháp

1.001117 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp