Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 11
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.002139 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001815 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001807 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001395 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001333 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001258 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001247 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001225 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

1.008726 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọng Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

1.003915 1. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

1.000802 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Bán đấu giá tài sản