Login failed. The login is from an untrusted domain and cannot be used with Windows authentication. Thủ tục hành chính
Tên thủ tục:
Mã thủ tục:
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Kết quả thực hiện:
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: