Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 349
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001052 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.001050 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.001048 Công chứng di chúc Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

2.001044 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.001039 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

2.001035 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

2.001023 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Hộ tịch

2.001019 Thủ tục chứng thực di chúc Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

2.001016 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

2.001009 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

2.001008 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.000992 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.000988 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự Bộ Tư pháp

Cơ quan đại diện có thẩm quyền

Chứng thực

2.000986 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Cơ quan công an đăng ký

Hộ tịch

2.000979 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Bộ Tư pháp

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Văn phòng Đăng ký đất đai - tỉnh Quảng Bình

Phổ biến giáo dục pháp luật