Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 445
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001306 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001263 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nuôi con nuôi

2.001258 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001255 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nuôi con nuôi

2.001247 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001233 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001225 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001205 Thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.001130 Cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 05 năm trở lên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Quản tài viên

2.001117 Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Quản tài viên

2.001113 Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Quản tài viên

2.001093 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quản tài viên

2.001074 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Công chứng

2.001069 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Công chứng

2.001052 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Chứng thực