Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 349
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.000080 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000075 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.000061 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm) Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

1.000001 Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp