Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm)
Tên thủ tục:
Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm)
Mã thủ tục:
1.000061
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Công chứng viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
- Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật công chứng;
- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;
- Không hành nghề công chứng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên;
- Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật công chứng mà lý do tạm đình chỉ hành nghề công chứng vẫn còn;
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc;
- Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án;
- Thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên quy định tại Điều 13 của Luật công chứng tại thời điểm được bổ nhiệm.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Văn bản đề nghị miễn nhiệm công chứng viên; 1 0
Các tài liệu liên quan làm căn cứ cho việc đề nghị miễn nhiệm. 1 1
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Bộ Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Quyết định miễn nhiệm công chứng viên
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
53/2014/QH13 Luật công chứng 2014-06-20
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: