Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
Tên thủ tục:
Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
Mã thủ tục:
1.000001
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày được thông qua, Hội đồng công chứng viên toàn quốc gửi Bộ Tư pháp Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam để xem xét phê duyệt
- Hội đồng công chứng viên toàn quốc gửi Bộ Tư pháp Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam để xem xét phê duyệt.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Điều lệ của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam 1 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Văn bản phê duyệt Điều lệ hoặc văn bản từ chối phê duyệt Điều lệ
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
53/2014/QH13 Luật công chứng 2014-06-20
29/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng 2015-03-15
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: