Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 349
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.001450 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

1.001446 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.001438 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.001344 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

1.001248 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12 Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trọng tài thương mại

1.001234 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

1.001233 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trợ giúp pháp lý

1.001216 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh Bộ Tư pháp

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giám định tư pháp

1.001193 Thủ tục đăng ký khai sinh Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

1.001190 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

1.001176 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu bay trong trường hợp mua bán tàu bay có bảo lưu quyền sở hữu Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.001162 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Bộ Tư pháp

Bộ trưởng

Giám định tư pháp

1.001153 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.001145 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

1.001139 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm