Khánh Hòa: Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

08/03/2023
Khánh Hòa: Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
Ngày 06/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký công văn số 1933/UBND-KSTT gửi các sở, ban ngành, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn bộ người dân về Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ và 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. Niêm yết, công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp để người dân biết, thực hiện và giám sát.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Luật Cư trú năm 2020, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và tổ chức triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận, giải quyết  thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc quy định về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú thông qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Điều 21a Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đã được Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung. Trong đó, lưu ý không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện những nội dung trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Trung ương, tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính theo quy định. Rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh (nếu có), tham mưu công bố thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.
Hải Dương