Hà Tĩnh: Sôi nổi các hoạt động phổ biến pháp luật ngay từ đầu năm

01/03/2023
Hà Tĩnh: Sôi nổi các hoạt động phổ biến pháp luật ngay từ đầu năm
Ngay từ đầu năm, để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bà tỉnh được thực hiện thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và đúng định hướng, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I. Trên cơ sở đó công tác này đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và bám sát nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật được khai thác có hiệu quả, được cán bộ và Nhân dân quan tâm, đánh giá cao như: tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép với sinh hoạt đoàn thể…

Thị xã Hồng Lĩnh tuyên truyền pháp luật về thừa kế và một số chính sách pháp luật mới


Huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân 
đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)


Thị xã Kỳ Anh tiếp tục ra mắt các Câu lạc bộ pháp luật


Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được huyện Vũ Quang lồng ghép có hiệu quả với các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên
 
Dự kiến trong thời gian tới, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường với mục tiêu đưa pháp luật đi vào cuộc sống, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.
 
Thiều Chiên