Gia Lai: Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” từ 2023-2030

27/02/2023
Để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (gọi tắt là Đề án); các văn bản pháp luật khác có liên quan; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã xác định trong Đề án phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, gắn với việc nghiên cứu, áp dụng các mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả để tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân…
Ngày 22/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND triển khai triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Kế hoạch đã xác định “tiếp cận pháp luật” không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của mỗi người dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định pháp luật; các nội dung, nhiệm vụ triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh phải gắn với trách nhiệm cụ thể của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước; tiến độ và kết quả thực hiện được xác định cụ thể bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả; kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ khác có liên quan. Đồng thời, xác định cụ thể 05 nhóm nhiệm vụ chính cần tập trung thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2023 đến năm 2030, cụ thể:
Một là, triển khai thống nhất công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Bộ Tư pháp và các cơ quan khác có thẩm quyền.
Hai là, tập trung thực hiện các nội dung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân thủ pháp luật của người dân thông qua việc xác định và giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, UBND cấp huyện trong việc: Thường xuyên quán triệt, thông tin, truyền thông về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình, hình thức tiếp cận pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng các hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng và các hình thức phù hợp khác; củng cố, nâng cao hiệu quả đường dây nóng và các kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của các đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức bình chọn, tôn vinh, khen thưởng công dân gương mẫu, người tốt, việc tốt trong xây dựng, bảo vệ, thực hiện pháp luật; thu hút, biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân…
Ba là, nâng cao năng lực, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện Đề án và các nội dung, quy định pháp luật khác có liên quan. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan có trách nhiệm thi hành pháp luật; rà soát, bảo đảm điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân các thông tin pháp luật, thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các cơ quan trong bảo đảm, hỗ trợ việc tiếp cận pháp luật, đặc biệt trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân; thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, tăng cường hiệu quả cung cấp thông tin theo yêu cầu, trợ giúp pháp lý cho người dân; xây dựng cơ chế thu hút luật sư, luật gia, người có kiến thức pháp luật, người có uy tín tham gia hòa giải ở cơ sở...
Bốn là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. Thông qua quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật...; phát huy vai trò, tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức trong bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; tăng cường vận động người dân và thành viên của tổ chức mình tự giác, chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật; củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, người được mời tham gia PBGDPL... trên địa bàn tỉnh.
Năm là, đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, công nghệ thông tin bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân của các cơ quan, tổ chức. Hàng năm, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị địa phương có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn việc bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị phục vụ các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các chương trình, đề án được giao; bố trí kinh phí cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tổ chức đại diện của đối tượng đặc thù để phát huy vai trò của các tổ chức này trong hỗ trợ, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Đồng thời, phát huy trách nhiệm xã hội, sự chủ động của các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp để triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công tác PBGDPL; bố trí nguồn lực, đầu tư cho các chương trình, đề án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực PBGDPL nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin pháp luật cho người dân được đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi.
 
Đại Đồng