Quảng Bình: Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ HGV ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

21/02/2023
Quảng Bình: Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ HGV ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Ngày 14/2/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2025” năm 2023.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng đội ngũ hòa giải viên có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm để tổ chức và thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở; tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong cộng đồng thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; duy trì, củng cố đoàn kết trong nội bộ Nhân dân; phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của nhà nước.
Đồng thời, việc triển khai các hoạt động phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.
Trong năm 2023, Đề án tập trung thực hiện 05 nội dung: xây dựng, ban hành văn bản phục vụ cho việc quản lý, điều hành và thực hiện Đề án; rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ hòa giải viên, kết quả hoạt động hòa giải của từng hòa giải viên; củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên có đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu hòa giải ở cơ sở. In ấn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; biên soạn các tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật có nội dung phù hợp với đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Tổ chức một số lớp (làm điểm) tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho hòa giải viên tại các huyện, thị xã, thành phố. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.
Để các nội dung của Đề án triển khai có hiệu quả, các hoạt động phải được thực hiện đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng. Trong quá trình thực hiện phải kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.
ĐH