Khánh Hoà: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

20/02/2023
Khánh Hoà: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà vừa ký ban hành Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 10/01/2023 về kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở.
Theo kế hoạch, trọng tâm cải cách hành chính của Sở trong năm 2023 tập trung tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp để tạo chuyển biến căn bản chất lượng chính quyền cơ sở, nâng cao mức độ hài lòng của của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở.
Cụ thể, Sở sẽ tập trung cải thiện và duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với chỉ tiêu do Sở phụ trách ở nhóm tốt thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến.
Đặc biệt, Sở đặt mục tiêu phấn đấu tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến ở mức độ 3,4 đồng thời được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau bao gồm cả thiết bị di động; 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đủ điều kiện được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30%; mức độ hài lòng của tổ chức, các nhân đối với sự phục vụ của Sở đạt trên 84%...
Được biết, năm 2022 UBND tỉnh đánh giá chỉ số cải cách hành chính của Sở đạt 88.83 điểm, xếp hạng tốt khối các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Trước đó, qua khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở Tư pháp năm 2022 cho thấy, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp được tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ rất hài lòng, hài lòng có tỷ lệ cao (đạt 93,0%), mức độ bình thường rất thấp (7,0%).
 
Hải Dương