Thanh Hoá: Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác BTNN năm 2023

17/02/2023
Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023.
Nhằm triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương; bảo đảm tính khả thi, đáp ứng mục đích đã đề ra trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xác định cần tiếp tục quán triệt, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho người dân. Bên cạnh đó, cần xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước; việc thực hiện hỗ trợ; giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật (khi có vụ việc xảy ra); tổ chức kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; công tác bồi thường nhà nước; thống kê, báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.
Tại Kế hoạch số 28/KH-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước.
Phạm Sơn