Khánh Hòa: Tăng cường công tác tham mưu, đổi mới hình thức phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

20/02/2023
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch số 1139/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Theo Kế hoạch, Sở Tư pháp được giao chủ trì, tham mưu tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN); phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp trong công tác bồi thường nhà nước theo Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Đặc biệt, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu triển khai thực hiện việc tăng cường tuyên truyền kết hợp đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật về TNBTCNN bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; chú trọng kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến trực tiếp với tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (theo Kế hoạch số 9368/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa) và Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Theo Kế hoạch số 9318/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa). Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tiếp tục duy trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.  
Cũng tại kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền, thụ lý, giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường đã đủ điều kiện theo quy định pháp luật, chỉ đạo của Quốc hội về công tác bồi thường nhà nước nêu tại khoản 15 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII, thực hiện nghiêm quy định về xem xét trách nhiệm hoàn trả, xử lý kỷ luật đối với thi hành công vụ gây thiệt hại…
H.Dương