Lâm Đồng: Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2023

21/02/2023
Lâm Đồng: Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2023
Ngày 16/02, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 165/STP-TTr về việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm năm 2023 và thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Theo Kế hoạch số 604/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh, Văn bản số 165/STP-TTr của Sở Tư pháp đã đề nghị các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Y tế và 12/12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, xác định phạm vi và ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành gồm theo dõi tình hình thi hành Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống quy định tại Điều 15 của Luật Giá năm 2012; thực hiện tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử theo lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng; đặt biệt là yêu cầu các sở ngành liên quan và các địa phương trên cơ sở phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình rà soát và lập danh mục tất cả các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực trọng tâm, liên ngành nêu trên do các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương ban hành, đồng thời đánh giá việc triển khai thực hiện từng văn bản, xác định những nội dung khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với thực tiễn thi hành.
Bên cạnh đó, thực hiện quy định tại Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về việc phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, Sở Tư pháp đã đề nghị các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Y tế và UBND các huyện, thành phố cử cán bộ, công chức thuộc các phòng chuyên môn có liên quan tham gia các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm năm 2023, lập danh sách gửi về Sở Tư pháp để tiện thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
Về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023, tính đến ngày 17/02/2023 toàn tỉnh đã có 12/12 huyện, thành phố và 10/18 sở ban ngành ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật, trong đó có một số sở ngành và địa phương ban hành sớm (ngay sau ngày UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 604/KH-UBND ngày 30/01/2023) như Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Đơn Dương… 
Công tác theo dõi thi hành pháp luật trong những năm gần đây tại tỉnh Lâm Đồng đã ngày càng chú trọng về chất lượng và tiến độ triển khai thực hiện, các sở ngành và địa phương đã phối hợp kịp thời với Sở Tư pháp trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực chuyên môn quản lý. Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu công tác theo dõi thi hành pháp luật trong các cấp các ngành, nhất là đối với cấp xã; quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, bố trí công chức đủ để đảm đương nhiệm vụ tham mưu công tác theo dõi thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện pháp luật./.
Thanh tra Sở Tư pháp