Thanh Hóa: có 436 xã; 88 phường, 27 thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, đạt tỉ lệ 93.25%

21/02/2023
Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP, ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đến ngày 15/02/2023, toàn tỉnh Thanh Hóa có 436 xã; 88 phường, 27 thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, đạt tỉ lệ 93.25%.
Nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh Sở Tư pháp đã phổi hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 05 hội nghị cụm (tại Quan Hóa, Ngọc Lặc, Yên Định, Hậu Lộc, TP Thanh Hóa) tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/QĐ-TTg và Thông tư số 09/TT-BTP và nghiệp vụ xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho hơn 1.700 đại biểu là đại diện lãnh đạo Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, công chức phòng tư pháp; lãnh đạo UBND, công chức văn phòng thống kê, công chức Tư pháp-Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
Sở Tư pháp đã phổi hợp với UBND huyện Quan Hóa, UBND huyện Cẩm Thủy và UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức 03 hội nghị giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có 450 đại biểu là cán bộ chủ chốt và người dân ở cơ sở thuộc các xã: Phú Nghiêm thuộc huyện Quan Hóa; xã Minh Sơn thuộc huyện Ngọc Lặc và xã Cẩm Tú thuộc huyện Cẩm Thủy. 
Bên cạnh đó, phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thông tin về nhiệm vụ xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật tại cá đị phương….
Năm 2022, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 06 huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Như Thanh và Thạch Thành. Đồng thời thực hiện Kế hoạch số số 242/KH-UBND ngày 05/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022, các đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật tại các huyện: Như Xuân, Lang Chánh, Yên Đinh, Hoằng Hòa, Quảng Xương và TP Thanh Hóa. Thông qua công tác kiểm tra, bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế, nắm bắt các vước mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật tại các đơn vị, qua đó kịp thời hướng dẫn đôn đốc tháo gỡ những vướng mắc đề các đơn vị kịp thời triển khai các nội dung, nhiệm vụ xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo theo quy định. 
Qua đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã góp phần giúp chính quyền cấp xã thấy được những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn để có giải pháp khắc phục, thực hiện đạt kết quả tốt hơn góp phần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, thực thi nhiệm vụ chuyên môn của chính quyền cấp xã; nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã; đồng thời đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cũng như công tác thi hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật./.
 
Phạm Sơn