Long An tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về Xử lý vi phạm hành chính

04/03/2022
Long An tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về Xử lý vi phạm hành chính
Nhằm đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật, sáng ngày 03/3/2022, được sự uỷ quyền của UBND tỉnh, Sở Tư pháp Long An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính. Bà Phan Thị Mỹ Dung, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có gần 700 đại biểu tham dự là đại diện các sở ngành tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBND cấp huyện và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Lãnh đạo UBND và Công an cấp xã.
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; theo đó, nhiều quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu, thẩm quyền và biểu mẫu áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bà Phan Thị Mỹ Dung, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp giới thiệu những điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trưởng phòng Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp triển khai Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Để triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, kết luận tại Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung đề nghị:
Đối với các sở, ngành tỉnh, khẩn trương tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng, tập huấn chuyên sâu Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ, các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành; đặc biệt là việc áp dụng thực hiện thẩm quyền xử phạt của các chức danh theo quy định tăng thẩm quyền và mở rộng người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chuyên ngành.
Đối với UBND cấp huyện, khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức  tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Chủ tịch và công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã trên tất cả các lĩnh vực theo quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan. Nghiêm túc thực hiện trình tự, thủ tục lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc trình người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo hiệu quả, đúng quy định./.
Phòng PBGDPL