Hà Nam: 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2021

18/02/2022
Hà Nam: 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  trong năm 2021
Trong những năm qua việc triển khai thực hiện các quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (cấp xã đạt CTCPL) đã được triển khai kịp thời, thống nhất trên địa bàn tỉnh. Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt CTCPL đã bám sát với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.
Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc triển khai thực hiện các tiêu chí CTCPL cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với việc thực hiện tiêu chí về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Việc triển khai các hội nghị PBGDPL và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên bị hạn chế để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Thay vào đó, các địa phương đã phát huy được hiệu quả, lợi thế của việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trên hệ thống truyền thanh với việc đẩy mạnh thời lượng và số lượng các buổi phát thanh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật. Qua đó, đã giúp cho cán bộ, nhân dân thường xuyên được cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới, các quy định về phòng, chống dịch bệnh…Khi tình hình hình dịch bệnh được cơ bản khống chế, các địa phương cũng đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng việc thực hiện các tiêu chí CTCPL bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh. Việc giải quết TTHC, giải quyết đơn thư cũng được thực hiện đúng quy định, đúng trình tự, thủ tục. Tỉ lệ các vụ việc vi phạm pháp luật giảm so với năm trước. Tỷ lệ hòa giải thành của các tổ hòa giải ở cơ sở vẫn chiếm tỷ lệ cao. Qua báo cáo, các tổ hòa giải đã hòa giải thành là 749 vụ việc (chiếm tỷ lệ 77,1% số vụ việc được hòa giải)
Chính vì vậy, trong năm 2021 đã có 109/109 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận xã, phường, thị trấn đạt CTCPL (đạt tỷ lệ 100%)./. 
Đại Lâm