Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Long An hướng dẫn nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ năm 2022

18/02/2022
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương tại văn bản số 273/HĐPH ngày 25/01/2022 về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022; Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Long An về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Ngày 18/02/2022 Hội đồng phối hợp PBGDPL (Hội đồng) tỉnh ban hành văn bản số 329/HĐPH về việc hướng dẫn nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:

Định hướng chung nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ 
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung:
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tuyên  truyền các văn bản pháp luật mới ban hành; các luật, pháp lệnh; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý; các quy định pháp luật, dự thảo chính sách, pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; ....
Tuyên truyền cải cách hành chính; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đất đai; nhà ở; cư trú; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; an ninh trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ khởi nghiệp; pháp luật về dân sự; hôn nhân, gia đình, trẻ em;…
Tuyên truyền, PBGDPL các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp ban hành.  
Định hướng một số nội dung sinh hoạt cụ thể
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương mà lựa chọn nội dung PBGDPL thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Ngoài những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự chỉ đạo của cấp trên, nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ cần tập trung vào một số nội dung như sau:
Quý I năm 2022: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến: pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Luật phòng, chống ma túy; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2021. Các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong Quý I/2022. Tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến biên giới quốc gia; công tác phân giới, cắm mốc biên giới; thông tin đối ngoại; …
Quý II năm 2022: Tập trung tuyên truyền: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV (Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025...). Các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong Quý II/2022. Các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; dân số, chính sách kế hoạch hóa gia đình; những quy định về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề lao động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động…
Quý III năm 2022: Tập trung tuyên truyền  các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong Quý III/2022.  Các quy định pháp luật có liên quan đến chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công cách mạng; tuyên truyền các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; phòng, chống mua bán người…
Quý IV năm 2022: Tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người cao tuổi; các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống mại dâm, ma túy; phòng, chống bạo lực gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; các quy định pháp luật về dân chủ cơ sở, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, quốc phòng toàn dân… Tập trung tuyên truyền các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong Quý IV/2022.
Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới với các biến thể mới, đề nghị các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động phòng chống dịch bệnh tại sở, ngành, địa phương; tùy vào từng thời điểm hoặc theo yêu cầu đột xuất về công tác PBGDPL của tỉnh, của Trung ương, Hội đồng tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể theo chuyên đề riêng.
Định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương sắp xếp, bố trí thời gian phù hợp (ít nhất một buổi) để sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ hoặc lồng ghép với các cuộc họp của cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các nội dung định hướng nêu trên. Đối với các cơ quan, đơn vị có đặc thù riêng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thể tổ chức từng đợt sinh hoạt “Ngày pháp luật” để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự sinh hoạt đầy đủ, nhằm nâng cao tính chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Tài liệu tuyên truyền: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An (địa chỉ: https://pbgdpl.longan.gov.vn) hoặc Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ website: https://stp.longan.gov.vn) tại mục Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh Long An và mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật hoặc Mục Thông tin tuyên truyền.
Phan Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An