Gia Lai: Hệ thống rà soát dữ liệu kết quả thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn TCPL

24/02/2022
Gia Lai: Hệ thống rà soát dữ liệu kết quả thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn TCPL
Để tổng hợp kịp thời thông tin, số liệu, kết quả đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2021. Sau thời gian nghiên cứu, áp dụng Hệ thống thu thập thông tin số liệu của 182 xã trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác theo dõi, đánh giá mức độ đạt đối với “Chỉ tiêu - Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã phát triển, cập nhật dữ liệu, hoàn thiện và đưa vào hoạt động “Hệ thống rà soát dữ liệu kết quả thực hiện Quy định về xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật - tỉnh Gia Lai” (gọi tắt là Hệ thống) trên nền tảng Biểu mẫu (Forms) và Trang tính (Sheets) của Google, được tích hợp và vận hành trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai tại đường dẫn liên kết (link): https://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyen-trang/Chuan-tiep-can-phap-luat/He-thong-RSKQ-CTCPL-GLi.
Theo đó, Hệ thống lấy số liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm của UBND cấp xã; kết quả thẩm tra, đánh giá của Phòng Tư pháp (kết quả chính thức sau khi họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện) trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét công nhận theo quy định với các trường thông tin đã được thiết kế, xây dựng trên Hệ thống.
Với phương thức nhập liệu, quản lý và sử dụng dữ liệu được đồng bộ từ xã lên tỉnh, cụ thể: Sở Tư pháp quản trị, quản lý trực tiếp dữ liệu nhập vào Hệ thống và phân quyền quản lý, truy cập, khai thác cho Phòng Tư pháp, UBND cấp xã; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố được phân quyền: Trực tiếp kiểm tra thông tin đăng ký, dữ liệu nhập vào Hệ thống của UBND cấp xã trong phạm vi quản lý của địa phương; Kết quả, dữ liệu nhập vào Hệ thống sau khi Phòng Tư pháp kiểm tra, chốt số liệu là kết quả chính thức; được sử dụng trong quá trình quản lý, hướng dẫn, kiểm tra công tác triển khai quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.
Sau khi vận hành, hệ thống cho thấy các ưu điểm: Tiết kiệm về chi phí thiết lập vận hành (khi sử dụng các tiện ích sẳn có và miễn phí trên các nền tảng của Google và khai thác, sử dụng có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng của Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai). Hệ thống có thể tùy chỉnh theo thiết kế và nội dung. Dữ liệu thu thập là các thông tin điểm số các xã, huyện, tỉnh phải công bố, niêm yết công khai theo quy định; mỗi đơn vị cấp xã, Phòng Tư pháp chỉ được đăng ký một email để cập nhật dữ liệu vào hệ thống và chỉ được phân quyền xem kết quả của địa phương; dữ liệu kết quả trên địa bàn tỉnh chỉ được công bố, đăng tải khi kết quả đã được xác thực thông tin, do vậy, yếu tố an toàn thông tin được bảo đảm. Dữ liệu được cập nhật nhanh, độc lập giữa kết quả tự đánh giá, chấm điểm (cấp xã), kết quả thẩm tra, công nhận (cấp huyện), cấp tỉnh có thể đối chiếu dữ liệu giữa cấp huyện với cấp xã để theo dõi toàn bộ quá trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định…
Việc áp dụng Hệ thống là một trong những nội dung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Đại Đồng