STP Quảng Bình: Tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên

21/02/2022
Đó là mục tiêu được Sở Tư pháp đề ra tại Chương trình số 289/CTR-STP về phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 ngày 16/02/2022.
Mục đích của Chương trình nhằm cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030 theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở về công tác thanh niên.
Theo đó, năm 2022, thông qua các hình thức như trợ giúp pháp lý miễn phí, tài liệu pháp luật, phương tiện truyền thông, hòa giải ở cơ sở, hội thi, hội nghị tập huấn, Sở Tư pháp sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên, trong đó chú trọng Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030... cho các đối tượng thanh niên, cán bộ Đoàn, nhất là thanh niên trong trại giam, thuộc hộ nghèo, nhóm yếu thế, người dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên trong thời kỳ mới”, Đề án “Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho thanh niên lao động tự do và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đối tượng thanh niên; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cho thanh niên đã được quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động nói chung và thanh niên trong Ngành nói riêng; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển thể lực, sức khỏe của thanh niên.
Đoàn Hoà