UBND tỉnh Long An: Triển khai thực hiện các quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

22/02/2022
Nhằm tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg); Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg (Thông tư số 09/2021/TT-BTP); Quyết định số 9670/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Long An (Quyết định số 9670/QĐ-UBND).
 
Ngày 21/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số1444/UBND-NCTCD về việc triển khai thực hiện các quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh  đề nghị Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quan tâm thực hiện một số nội dung sau:
Tổ chức triển khai, phổ biến Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP, Quyết định số 9670/QĐ-UBND bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về vai trò, tầm quan trọng của quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, thực chất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: thực hiện củng cố, kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện, cấp xã; bố trí kinh phí đảm bảo đáp ứng nhu cầu công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và huy động nguồn kinh phí xã hội hóa cho công tác này ở địa phương.
Chỉ đạo các Phòng chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu phối hợp, tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP, Quyết định số 9670/QĐ-UBND.
Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP, Quyết định số 9670/QĐ-UBND trong phạm vi địa bàn quản lý; phối hợp, phân công công chức chuyên môn thường xuyên thực hiện, theo dõi chấm điểm, đánh giá từng tiêu chí, chỉ tiêu gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo thời gian quy định.
Giao Sở Tư pháp làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP, Quyết định số 9670/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo thời gian quy định.
Phan Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An