Quảng Bình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

23/02/2022
Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg); Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 22/02/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 219/UBND-NCVX về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp; vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cộng đồng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức quản lý, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc trong việc tham mưu theo dõi, hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể về chuẩn tiếp cận pháp luật.
Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức rà soát, bố trí công chức quản lý, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương để đảm bảo nguồn lực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ giúp UBND cùng cấp quản lý Nhà nước về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã, thành phố chủ động đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với địa bàn được giao phụ trách...
UBND các xã, phường, thị trấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức cấp xã theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí và giải pháp để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật; bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp. Các địa phương căn cứ trình tự, thủ tục đánh giá theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và hướng dẫn cách tính điểm tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP, hàng năm, tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
Đoàn Hoà