Kế hoạch công tác năm 2007 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

07/02/2007
Ngày 06-02-2007 Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 29-01-2007 của Sở Tư pháp Gia Lai. Theo đó, năm 2007 ngành Tư pháp tỉnh Gia Lai tập trung triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, công tác xây dựng ngành: Tiếp tục kiện toàn, củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức cơ quan tư pháp các cấp theo hướng thống nhất mô hình trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được pháp luật quy định. Phối hợp Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiện toàn các Phòng Tư pháp và các Ban Tư pháp.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà nước, trình độ ngoại ngữ, tin học, tiếng Jrai, BarNar cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp tỉnh. Cử công chức, viên chức đi đào tạo các chức danh tư pháp theo quy hoạch.

Hai là,  Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm chất lượng, hiệu quả quản lý các công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. 

Cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết công việc của công dân, tổ chức; Sơ kết mô hình “một cửa” trực tiếp trong lĩnh vực công chứng và  “một cửa” liên thông trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp theo kế hoạch của Bộ Tư pháp. 

Hướng dẫn, kiểm tra, kiện toàn công tác bán đấu giá tài sản, nhất là đối với tài sản (phương tiện, tang vật) vi phạm hành chính có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên theo Chỉ thị số 10/2006 của UBND tỉnh Gia Lai.

Củng cố, kiện toàn tổ chức – cán bộ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh theo hướng mỗi lĩnh vực trợ giúp pháp lý đều có trợ giúp viên pháp lý , nghiên cứu tham mưu thành lập các Chi nhánh trợ giúp pháp lý tại địa bàn có điều kiện, trước hết là An Khê, Chư Sê, Ayun Pa. 

Đẩy mạnh cải cách trong lĩnh vực công chứng.Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Luật công chứng. 

Ba là, Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự . 

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức các cơ quan Thi hành án dân sự. Xem xét cử từ 5 - 10 công chức có trình độ Đại học Luật đi đào tạo chấp hành viên do Bộ Tư pháp tổ chức; Bổ nhiệm mới 5 - 6 Chấp hành viên cấp huyện, thị xã, thành phố; Tăng tỷ lệ thi hành xong đạt ít nhất 75% về số vụ việc và số tiền thu đạt từ 55% trở lên trong số có điều kiện thi hành; 

Bốn là, Nâng cao năng lực kiểm tra,  xây dựng , thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)  và hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở . 

- Đẩy mạnh triển khai công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định 135/2003/NĐ-CP; Thực hiện thường xuyên và có hiệu quả công tác kiểm tra các VBQPPL theo quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ và Chỉ thị 01/2004/CT-UB của UBND tỉnh; Hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện Nghị định 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ;  Giúp UBND tỉnh xây dựng chương trình lập quy năm 2007. Rà soát, hệ thống hoá các văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh ban hành đến ngày 30-6-2007 theo các chủ đề: cải cách hành chính, phân cấp chức năng, nhiệm vụ các ngành, các loại biểu mẫu phục vụ cải cách thủ tục hành chính, quy trình xây dựng, thẩm định văn bản

Năm là, Hướng mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật , trợ giúp pháp lý về cơ sở, đưa pháp luật đến với nhân dân . 

Tiếp tục thực hiện và tiến hành sơ kết Chỉ thị 32- CT/TW của Ban Bí thư.  Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đề án đã được phê duyệt theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân giai đoạn 2005-2010. Đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế.

Sáu là, Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng trong ngành:  

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ  về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo. Chỉ đạo cơ quan Tư pháp ở địa phương giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài. 

Bảy là, Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn các phong trào thi đua với việc thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2007.

Nguyễn Quang Quý - Sở Tư pháp Gia Lai