Tỉnh Cà Mau: Năm 2007 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí

02/02/2007
Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2006 tỉnh Cà Mau đã có nhiều hoạt động thiết thực triển khai thực hiện. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực này góp phần quan trọng và là tiền đề cho địa phương triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2007.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian quan đã được lãnh đạo tỉnh và các ngành các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai. Năm 2006 các vi phạm chủ yếu xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau là hành vi cố ý làm trái, tham ô, mua bán hoá đơn, hợp thức hoá chứng từ để chiếm đoạt tiền của nhà nước… Các ngành chức năng đã tổ chức 87 đoàn thanh tra, phát hiện số tiền sai phạm trên 19 tỷ đồng; đã xử lý kỷ luật 71 cán bộ, đề nghị truy tố 14 đối tượng. Các ngành chức năng thực hiện kiểm tra 15.058 cơ sở, phương tiện sản xuất kinh doanh; phát hiện 4.026 trường hợp vi phạm; xử phạt hành chính hơn 3,669 tỷ đồng. 

Công tác thực hành tiết kiểm, chống lãng phí, nhất là trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được tăng cường. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định của Nghị định 130/2005/NĐ-CPNghị định 43/2006/NĐ-CP, đã có 9/9 huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện khoán kinh phí, tiết kiệm được khoản tiền khá lớn cho ngân sách; các cơ quan quản lý ngân sách nâng cao tính chủ động trong quản lý, điều hành; cắt giảm đáng kể các khoản chi phí không cần thiết, chấm dứt tình trạng hội họp, thăm viếng không cần thiết…Quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định. Công tác kiểm tra, quyết toán dự án công trình được triển khai nghiêm túc. Trong năm đã phát hiện và xử lý một số sai phạm; không chấp nhận cho quyết toán hơn 12,3 tỷ đồng. Việc quản lý tài sản công có chuyển biến tích cực; việc trang bị phương tiện và mua sắm, sửa chữa tài sản của các cơ quan đơn vị được thực hiện đúng chế độ, chính sách.  

Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rèn luyện đạo đức, ý thực trách nhiệm và đạo đứ nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức chưa được thường xuyên; sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương; thủ trưởng các ngành, các doanh nghiệp chưa đầy đủ, kịp thời; chưa tạo được cơ chế phối hợp và phân công, phâncấp, quy trách nhiệm chưa tốt; chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.  

Trong kế hoạch hành động năm 2007, UBND tỉnh Cà Mau đề ra nhiều giải pháp tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đây là sự thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo địa phương đối với vấn đề bức xúc này hiện nay.  

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, nhiều giải pháp quan trọng đã được vạch ra, trong đó xác định các ngành các cấp phải xem đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là môt trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của mình. Thành lập Ban chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết trung ương 3 (khoá X); tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, định mức, chế độ, chính sách; thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, hạn chế thấp nhất thất thoát trong đầu tư xây dựng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản công, sử dụng kinh phí ngân sách; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất làm trụ sở, đất sử dụng vào các mục đích khác của các cơ quan, đơn vị; trong việc quản lý sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp nhà nước… thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về quản lý tài chính, sử dụng nhà, đất và các tài sản khác đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. 

Một nhiệm vụ trọng tâm khác không kém phần quan trọng mà kế hoạch của UBND tỉnh đề ra là phải tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về mọi mặt; kiện toàn bộ máy và cơ chế hoạt động thoe hướng đẩy mạnh cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị, trong đó tập trung cải cách bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả đi đôi với việc tiết kiệm chi tiêu cho ngân sách; từng bước thực hiện khoá ngân sách cho các cơ quan đơn vị tự chủ trong thu, chi, gắn với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.  

Nguyễn Sơn