Ngành Tư pháp Cà Mau: Năm 2007 tiếp tục đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở

02/02/2007
Để tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động hoà giải ở cơ sở, ngày 01/02/2007 Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau có Công văn số 77/STP-PBGDPL chỉ đạo Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố có kế hoạch thực hiện bảo đảm tổ chức tập huấn cho 100% tổ viên tổ hoà giải ở cơ sở.

Được biết trong năm 2006 trong toàn tỉnh có 909 tổ hòa giải ở khóm, ấp với 4667 tổ viên và 101 ban hòa giải với 796 người. Năm 2006 số tổ viên được tập huấn nghiệp vụ chỉ có 1.377 người, chiếm 25,2%.  

Thực hiện Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP của Bộ Tư pháp và Chương trình công tác tư pháp tỉnh Cà Mau năm 2007, một trong những nhiệm vụ được ngành quan tâm chỉ đạo là tiếp tục kiện toàn về tổ chức và hoạt động hoà giải cơ sở, giải pháp quan trọng đầu tiên là mở các lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải, bảo đảm cho 100% hòa giải viên được tập huấn về kỹ năng hoà giải, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo ngành tư pháp Cà Mau cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu năm 2007 hoà giải thành đạt từ 65-75% so với số thụ lý. 

Nguyễn Sơn