Quảng Ngãi: Ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

02/02/2007
Để đảm bảo việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả và có sự thống nhất về trình tự, thủ tục, qua đó nâng cao chất lượng và đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp cũng như sự thống nhất trong hệ thống pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật, ngày 19/01/2007, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trong đó, quy định cụ thể về việc lập Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh; trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc soạn thảo dự thảo quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân; đồng thời, Quy định này cũng quy định một cách cụ thể, rõ ràng việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi ban hành, trình tự thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị tại phiên họp Ủy ban nhân dân và công bố văn bản sau khi ban hành. Theo quy định này thì văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành cũng phải đăng Công báo tỉnh, điều này nhằm đáp ứng yêu cầu công khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành.

Việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm thực hiện một số quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân về trình tự thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 19/01/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đồng thời đây sẽ là cơ sở để các cơ quan xây dựng ban hành văn bản áp dụng trong việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

Chí Phương - Sở Tư pháp Quảng Ngãi